Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home » หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Aquaculture Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :   36  หน่วยกิต

การศึกษา  :  หลักสูตรได้จัดแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 2 แผน คือ

  • แผน ก แบบ ก 1   :  นักศึกษา ศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิตตลอดแผนการเรียน  แต่นักศึกษาอาจต้องศึกษาบางรายวิชาเพิ่มเติมทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา          
  • แผน ก แบบ ก 2   :  นักศึกษา ศึกษารายวิชาในชั้นเรียนในหมวดวิชาต่างๆ จำนวน 21 หน่วยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 15 หน่วยกิต