Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (ป.ตรี) ในสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา เป็นกรรมการ และ อาจารย์นุชนาฎ นิลออ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   #Fanpage