Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา เป็นกรรมการ และอาจารย์นุชนาฎ นิลออ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   #แกลเลอรี่ทั้งหมด