Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อน (Tropical Aqauclture workshop) สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ทำบันทึกข้อความตกร่วม (MOU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อนในสภาพปัจจุบัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   #Fanpage