Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

 

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปูม้า การจำหน่ายสินค้าจากวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์จากปูม้าสดๆ ในตลาดนัดปูม้าบุกกรุง ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2563 ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G กรุงเทพฯ