Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

 

วันนี้ (30 มกราคม 2563) นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ลงกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 50,000 ตัว ในกิจกรรมบรูณาการการเรียนการสอนกับโครงการ “การเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการนวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ Aquaculture Smart Farm  นักศึกษาได้ฝึกทักษะอย่างเต็มที่ในทุกกระบวนการของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีทีมอาจารย์ผู้ดูแลคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS