Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, ผศ.ดร. ปรีดา ภูมี, อ.อุทร เจริญเดช และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี กับโครงการเปิดว๊าปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS