Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

 

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเชิญจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือน การเลี้ยง และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาหร่ายพวงองุ่น ให้กับ ชาวประมงชายฝั่ง ชุมชนปากน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS