Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

พ.อ.อ.สาธิต พงศ์พิพัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะพันธุ์หอยนางรมและวิธีการเลี้ยงหอยนางรมโดยการผสมเทียม เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนานงรมแถบชายฝั่งทะเลของอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์หอยนางรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS