Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

 

พ.อ.อ.สาธิต พงศ์พิพัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะพันธุ์หอยนางรมและวิธีการเลี้ยงหอยนางรมโดยการผสมเทียม เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนานงรมแถบชายฝั่งทะเลของอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์หอยนางรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีการประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสาหร่ายทะเลและการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่ชุมชน และเป็นแหล่งให้ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในชุมชนบ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเก

 

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเชิญจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือน การเลี้ยง และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาหร่ายพวงองุ่น ให้กับ ชาวประมงชายฝั่ง ชุมชนปากน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, ผศ.ดร. ปรีดา ภูมี, อ.อุทร เจริญเดช และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี กับโครงการเปิดว๊าปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

 

วันนี้ (30 มกราคม 2563) นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ลงกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 50,000 ตัว ในกิจกรรมบรูณาการการเรียนการสอนกับโครงการ “การเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการนวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ Aquaculture Smart Farm  นักศึกษาได้ฝึกทักษะอย่างเต็มที่ในทุกกระบวนการของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีทีมอาจารย์ผู้ดูแลคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันพร อนันตสุข อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับโล่รางวัลครูดีเด่น โครงการวันครู ครั้งที่ ๙ “ครูขวัญศิษย์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการและมอบโล่รางวัล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้

 

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำนักศึกษาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชั้น ปี 1 เทียบโอน ที่เรียนในรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน และสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

 

 

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของปูม้า การจำหน่ายสินค้าจากวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์จากปูม้าสดๆ ในตลาดนัดปูม้าบุกกรุง ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2563 ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G กรุงเทพฯ

 

 

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ นครฟาร์ม บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัด      อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

Pages